Det lyses ut følgende plasser som studenter kan stille til ved IFT:

Instituttrådet for Fysikk og Teknologi

Programstyret i Fysikk

Programstyret i Petroleumsteknologi

Programstyret i Prosessteknikk

Det er veldig viktig at studenter representeres i slike styrer og råd, slik at våre meninger og ønsker kommer fram. Hvis du er interessert i å bli med eller er interessert i mer informasjon, ikke nøl med å sende mail til fagutvalget.fft@uib.no INNEN 14.OKTOBER!

Programstyret:

De viktigste sakene som blir behandlet i programstyret er følgende:

  • Studieplanfastsettelse (hvilke emner skal inngå i programmet) og studieplasser
  • Opptak til mastergrad og opptaksrammer for bachelor
  • Kvalitetssikring og utvikling av undervisnings- og vurderingsformer i programmet som helhet
  • Evaluering

Alle saker blir forberedt av sekretæten i programstyret.

Instituttråd: 

Instituttrådet sin oppgave går fram av §4. Instituttrådets kompetanse:

  • Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:
  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av instituttleder.

Mer informasjon om instituttrådet og programstyret vil du finne under referater og vedteker